Resevwa yon bousedtid $500 pou amelyore kapasite lekti pitit ou a!

DETAY SOU PWOGRAM NAN

An patenarya ak pwogram “Step Up For Students” lan ak finansman Depatman EdikasyonFlorid la, BookNook ap ofri yon pwogram lekti a distans apre lekòl gratis!

Bousdetid sa a disponib pou elèv 3yèm a 5yèm ane ki rete Florid yo, epi y ap ba li sou bazpremye vini premye sèvi!

FANMI YO RENMEN SA ANPIL

95% nan fanmi nou te sèvi yo pandan sezon ete sa a ban nou yon nòt 10 sou 10! Etidyan mwayen nan fè pwogrè ki egal a 6 mwa travay nan sèlman 6 semèn!

“Yo tèlman byen mete li anplas epi pwofesyonalis pwofesè yo se yon bagay ki etonan! Pititgason mwen an tèlman aprann epi li vin gen anpil konfyans nan lekti depi BookNook tekòmanse. Li renmen pwogram nan e mwen renmen l tou.”

“Se yon benediksyon pou yon moun patisipe nan pwogram ou a. Se yon bèl bagay epi sa teede marasa mwen yo ki pa nan menm nivo pou yo ranfòse konfyans yo nan yon ti tan… Mwenpa ka pale. Mwen rekonesan.”

— Paran BookNook yo (Ete 2020)

Anrejistre pou w ka jwenn plis enfòmasyon

  • Pou yon rapèl sms detanzantan

  • 20 karaktè maksimòm

    Choose one

  • * Repons obligatwa yo
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.